Nazadnje objavljeno

Začetek gradnje protipoplavnih ukrepov v Otiškem Vrhu

Projektiranje protipoplavnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Otiškem Vrhu se je začelo v letu 2019, ko je bila podpisana pogodba s projektantom VGB Maribor. Marca 2020 je bila izdelana idejna zasnova ureditev, projekt za gradbeno dovoljenje pa je bil zaključen oktobra 2020.

Junija 2021 je Direkcija RS za vode podpisala še pogodbo za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnjo za izvedbo projekta »Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga). Na javnem razpisu izbrani vodilni partner je bil VGP Drava Ptuj d.o.o., partner pa NIVO EKO d.o.o.

Zaradi številnih zapletov s pridobivanjem pravice graditi, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, je izvajalec gradnje območje Otiškega Vrha razdelili na tri ločena gradbena dovoljenja. Za izdajo prvih dveh gradbenih dovoljenj (GD1, GD2) je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, za tretje (GD3) pa upravna enota Dravograd. Za posebej dolgotrajne so se izkazali postopki na Ministrstvu.

 

Protipoplavne ureditve na območju Otiškega Vrha (VGP Maribor)

Slika 1: Protipoplavne ureditve na območju Otiškega Vrha so bile razdeljene na tri ločena gradbena dovoljenja: etapa1, etapa 2 in 3 (VGP Maribor)

Za protipoplavne ureditve na Otiškem Vrhu so bila do januarja 2023 pridobljena vsa tri gradbena dovoljenja. Operativna izvedba se je začela v februarju 2023 na območju GD1 na Mislinji, kjer je gradbeno dovoljenje tudi že pravnomočno.  

Skupno je planirana izgradnja več kot 1 km novih zidov, več kot 2 km novih nasipov, zamenjava dveh mostov in spremljajoče ureditve kot so WHS zapore kot individualna zaščita posameznih objektov, zasaditve z avtohtonimi vrstami, ribja skrivališča, preureditev komunalnih vodov in podobno.

 

_____________
mag. Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli

Časovnica Otiški Vrh

February 2023

Oktober 2021

Marec 2021

November 2020

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). 

Planirane protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo na območju Otiškega Vrha

Na območju Otiškega vrha, ki predstavlja naslednji aktualen ukrep in kjer se nahaja sotočje obeh rek, je poplavna ogroženost še posebej velika. Podobno kot na vseh drugih vodotokih, prihaja tudi ob Meži in Mislinji do širitve poselitve in gospodarske infrastrukture v poplavni prostor saj so doline tukaj zelo ozke in primanjkuje primernih zemljišč za ustrezen razvoj. Obe reki sta bili v preteklosti že regulirani, vendar pa njuna prevodnost ne ustreza spremenjeni rabi prostora ter podnebnim spremembam v prihodnosti.

November 2019

Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo, in se navezuje na prispevek z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?«

Marec 2019

Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?

Prispevek obravnava predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo na dveh območjih pomembnega vpliva poplav, in sicer OPVP Dravograd in OPVP Prevalje – Ravne na Koroškem. 

Galerija

15/08/2018
Otiški VrhOtiški VrhOtiški VrhOtiški Vrh
Avtor fotografij:
Petra Kralj

Prezentaciji

Marec, 2021

Predstavitev Petra Kralj Marhold, Otiški Vrh

Predstavitev Martin Kos, Otiški Vrh

 

 Občina Dravograd