Porečje Drave

Reka Meža je desni pritok reke Drave v Dravogradu in zbira vode iz celotnega zahodnega dela Koroške. Ker je njena dolina pretežno zelo ozka, je večina naselij in infrastrukture v neposredni bližini struge in posledično tudi na njenem poplavnem območju. Reka Mislinja, desni pritok Meže, pa iz ožje hribovske doline preide na bolj izravnan svet na območju naselja Mislinja. Oba vodotoka pogosto poplavljata vzdolž svojega toka in ogrožata mesta v bližini. Za povečanje pretočnosti sta bila oba vodotoka v preteklosti že regulirana.

 • Projekt Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo izvaja Direkcija RS za vode. Cilj projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav, s čimer bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na obravnavanem območju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 • Ukrepi za varstvo pred poplavami bodo na poplavno ogroženih področjih zagotovili vsaj 100-letno poplavno varnost. S tem se bo zmanjšala ranljivost urbanega okolja in kmetijskih površin.
 • Poleg zmanjšanja škode, ki jo povzročajo poplave, se bodo znižali tudi stroški odprave posledic poplav, tako na premičnem kot na nepremičnem premoženju, do katerih bi prišlo, če ukrepi ne bi bili izvedeni.
   

Kaj projekt prinaša ljudem

 • Izboljšanje poplavne varnosti bo izboljšalo kakovost bivanja vsem prebivalcem območja. Preprečeni bodo nepotrebni izpadi elektrike in druge posledice poplav.
 • Izboljšanje poplavne varnosti, uporaba na novo pridobljenih površin in izboljšanje življenjskih pogojev bodo povečali možnosti za razvoj regije, tudi na področju turizma (posodobitev, obnovitev, razširitev) in rekreacije (ureditev sprehajalnih poti, kolesarskih poti, planinarjenje, vodni športi).
   

Vpliv projekta na okolje

 • Protipoplavni ukrepi bodo izvedeni tako, da se ekološko stanje vodotokov ne bo poslabšalo. V največji možni meri bo ohranjena obrežna vegetacija, zmanjšala se bo onesnaženost podzemnih voda, predvideni pa so tudi omilitveni ukrepi (urejanje skrivališč za ribe, zniževanje višin prečnih objektov, skrajševanje hrapavih drč ipd.).
 • Ureditev poplavne varnosti na kmetijska zemljišča vpliva v majhni meri, v gozdna območja pa bistveno ne posega.  
 • Zavod RS za varstvo narave ocenjuje, da posegi ne bodo vplivali na varovana naravna območja in na biotsko raznovrstnost.