Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta

Avtorice*:

mag. Nevenka COLNARIČ
Blanka GRAJFONER
mag. Petra KRALJ

Članek je decembra 2019
objavljen na spletni strani
Mišičevi vodarski dnevi 2019.

POVZETEK 

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo, in se navezuje na prispevek z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?« (op. MVD 2018). Izmed šestih ukrepov, ki so predvideni v okviru operacije, je bila v tem letu zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah, intenzivno poteka izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, za izvedbo ukrepa v Pamečah je bila sklenjena pogodba za izgradnjo, na ostalih ukrepih pa poteka načrtovanje – vse z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju OPVP Prevalje-Ravne na Koroškem in OPVP Dravograd (na območju Otiškega vrha) in usmerjano k cilju, da se do konca izvajanja operacije doseže prispevek le-te: 1323 prebivalcev, ki bodo deležni koristi ukrepov, zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb za 755 ter zmanjšanje števila IPPC in SEVESO objektov na OPVP za 3.

Uvod 

Operacija »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« (v nadaljevanju: Operacija) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v njenem okviru pa so predvidene protipoplavne ureditve na porečju Drave. Območje Operacije obsega tri vodotoke (Mežo, Mislinjo in Homšnico) ter povezuje občine Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd in Slovenj Gradec. Namen Operacije je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju OPVP Prevalje-Ravne na Koroškem in OPVP Dravograd (na območju Otiškega vrha), z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici pa bo zmanjšana poplavna ogroženost na obravnavanem območju.

Operacija se izvaja v okviru prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«, pri čemer znaša prispevek Evropske unije (op. iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) 80%, prispevek Republike Slovenije pa znaša 20%. Podprte investicije tako v gradbene kot tudi negradbene ukrepe, morajo upoštevati celovitost reševanja problematike porečij tudi v primerih, ko bodo izvedeni le delni ukrepi.

V sklopu Operacije je načrtovana izvedba naslednjih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev, t.j. ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti:

Ukrep 1: Ureditev Meže – Ravne II,
Ukrep 2: Ureditev Meže in pritokov na območju Raven in Prevalj – II. faza,
Ukrep 3: Akumulacija Poljana v Prevaljah,
Ukrep 4: Ureditev sotočja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu,
Ukrep 5: Ureditev Mislinje v Pamečah,
Ukrep 6: Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca.

Skupno je predvideno urejanje struge na dolžini 11,54 km, izgradnja novih nasipov in zidov na dolžini 6,9 km ter nadvišanje in saniranje obstoječih nasipov in zidov v dolžini 1,6 km. Predvideno je tudi kontrolirano zadrževanje poplavnega vala na dveh suhih zadrževalnikih, kjer bo skupno akumuliranih 956.000 m3 visokih voda (več o operaciji glej Colnarič et al. 2018 in https://www.porecje-drave.si/).

Slika 1: Logotip operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« (CwIT, Ljiljana Sušnik s.p.)

Slika 1: Logotip operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« (CwIT, Ljiljana Sušnik s.p.)

Stanje operativnega izvajanja v Prevaljah (Ukrep 2)

Za prva dva ukrepa (op. Ukrep 1 in Ukrep 2), ki bosta zmanjševala poplavno ogroženost in zagotavljala stabilnost struge reke Meže na Prevaljah in Ravnah, že poteka operativna izvedba del, in sicer bodo dela znotraj območja Železarne Ravne predvidoma zaključena v prvi polovici 2020, medtem ko je Ukrep 2 (op. Ukrep Prevalje) že zaključen in ima pridobljeno uporabno dovoljenje. Vrednost pogodbeno prevzetih del za Ukrep 1 in 2 znaša ca. 6,5 mio EUR z DDV).

V avgustu 2019 je bila slavnostna otvoritev izgrajenega ukrepa Prevalje (slika 2 in slika 3), katerega skupna dolžina ureditve znaša 1213 m in je razdeljena v tri odseke.

Slika 2: Slavnostna otvoritev Ukrepa Prevalje – simbolično rezanje traku (B. Grajfoner)

Slika 2: Slavnostna otvoritev Ukrepa Prevalje – simbolično rezanje traku (B. Grajfoner)

Na sliki: Matija Tasič, Tomaž Prohinar, Simon Zajc in Nevenka Colnarič

Slika 3: Slavnostna otvoritev ukrepa Prevalje, od leve proti desni: župan občine Prevalje dr. Matija Tasič, direktor DRSV Tomaž Prohinar, minister za okolje in prostor Simon Zajc in vodja projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« mag. Nevenka Colnarič (L. Sušnik)

V okviru odseka 1 izgrajenega Ukrepa Prevalje, dolžine 626 m, je bilo izvedene med drugim:

 • Zaščita desne brežine s kamnito zložbo v suho, kjer pričakujemo sukcesivno rast vegetacije, delno nadvišanje desne brežine, izgradnja zaključnega praga iz kamna v betonu s 5 m dolgim podslapjem,
 • Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu do iztoka hudournika Gutmanov potok v dolžini 61 m,
 • Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu do iztoka hudournika Gutmanov potok do iztoka Leškega potoka v dolžini 473 m,
 • Zavarovanje leve brežine s kamnito zložbo v suho (in kasnejšo obrežno zarast) dolžine 493 m,
 • Izdelava tlakovane poti do struge na levi brežini,
 • Ureditev nivelete dna struge do iztoka Gutmanovega potoka do iztoka Leškega potoka s talnim in petimi stopenjskimi pragovi iz kamna v betonu z višinami, ki omogočajo vzdolžno prehodnost vodnim organizmom.

V okviru odseka 2 izgrajenega Ukrepa Prevalje, dolžine 314 m, je bilo izvedene med drugim:

 • Utrditev nivelete dna struge med drčo z dvema lesenima talnima pragovoma in dvema lesenima pragovoma s 5 m dolgimi podslapji iz kamnite zložbe v suho (slika 4).

V okviru odseka 3, dolžine 273 m, pa je bilo izvedeno med drugim:

 • Znižanje obstoječega praga iz kamna v betonu in podzidava levoobrežne kamnite zložbe v suho dolžine 13 m,
 • Zavarovanje vznožja leve brežine s kamnito zložbo v suho dolžine 45 m,
 • Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu v dolžini 132 m,
 • Zavarovanje desne brežine s kamnito zložbo v suho dolžine 89 m,
 • Utrditev nivelete dna struge z dvema pragovoma iz kamna v betonu in 4,5 m dolgima podslapjema iz kamnite zložbe v suho,
 • Znižanje grobe kamnite drče in podaljšanje podslapja iz kamnite zložbe v suho s tolmunom skupne dolžine 47,5 m.

Projekt za ukrep Prevalje je izdelalo podjetje HIDROPRO, Inženirske storitve, Zoran Fujs s.p. Ljubljana, dela je izvedel izvajalec VGP Drava Ptuj d.o.o., medtem ko je izgradnjo nadziralo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica. 

Slika 4: Ukrep Prevalje, odsek 2, v času gradnje na utesnjenem prostoru zaradi pozidave do reke (avtor: Neven Verdnik, VGP Drava Ptuj d.o.o.)

Slika 4: Ukrep Prevalje, odsek 2, v času gradnje na utesnjenem prostoru zaradi pozidave do reke (avtor: Neven Verdnik, VGP Drava Ptuj d.o.o.)

Stanje operativnega izvajanja v Ravnah (Ukrep 1)

Izvedba vodnogospodarskih ureditev znotraj zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne je specifična zaradi industrijskega značaja okolja, skozi katerega teče reka Meža. Železarska dejavnost je na tem prostoru locirana že od leta 1774, ko so ob reki Meži začele obratovati prve kovačnice in žebljarne.

V neposredni bližini vodotoka je bilo skozi vso zgodovino za potrebe industrijskih objektov, v katerih je potekala proizvodnja jekla, nameščenih veliko razvodov strojnih, elektro in drugih inštalacij. Za premoščanje inštalacijskih razvodov, ki so stihijsko prečkali reko na nivoju mostov, sta bili na dveh lokacijah izvedeni jekleni konstrukciji kot tehnološka mostova (slika 5). Izvajalec je pred izvedbo v strugo moral najprej identificirati vsak posamezen instalacijski razvod, pripraviti tehnološki elaborat za prestavitev in rešitev uskladiti z različnimi upravljavci vodov. Prestavitev tehnoloških in energetskih vodov je zajemala naslednje vrste instalacij: toplovod, sanitarna topla voda, odpadna voda, plinovod, dušik, argon, pitna tehnološka voda, kisik, kanalizacija, različne telekomunikacijske in optične kable ter SN in NN kable.
V obdobju od maja 2018 do oktobra 2019 je izvajalec na obravnavanem območju izvedel tudi podbetoniranje (zaščita pete opornih zidov s kamnom v betonu), obbetoniranje in nadvišanje obstoječih zidov na desnem bregu reke Meže. Na levem bregu so ureditve dokončane gorvodno od tehnološkega mostu 3 in dolvodno od tehnološkega mostu 1.

Projekt za ukrep Ravne je izdelalo podjetje VGB d.o.o. Maribor, dela izvaja izvajalec VGP Drava Ptuj d.o.o., medtem ko gradnjo nadzira podjetje Projekt d.d. Nova Gorica. 

Pogled na nov energetski most za dvig instalacijskih vodov

Slika 5: Pogled na nov energetski most za dvig instalacijskih vodov izven dosega visokih voda Meže, izgrajen na območju železarne Ravne (Neven Verdnik, VGP Drava Ptuj d.o.o.)


Stanje operativnega izvajanja preostalih štiri ukrepov 

Na območju Ukrepa 3, ki se nahaja v občini Prevalje, je predvidena izgradnja suhega visokovodnega zadrževalnika Poljana. Projektna dokumentacije je obdelana na nivoju idejnega projekta. Za Ukrep je sprejet osnutek OPPN, ki je bil tudi že poslan v mnenja nosilcem urejanja prostora. Sočasno je v teku pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, za potrebe katerega je bila izdelana Presoja vplivov na okolje (več o tem v poglavju 5.1). 
Na lokaciji sotočja Meže z Mislinjo so predvidene ureditve v sklopu Ukrepa 4 v Otiškem vrhu. Za Ukrep so bile izdelane tri variante idejnih zasnov, v teku je izdelava projekta za gradbeno dovoljenje. 
Ukrep 5 je predviden na reki Mislinji v Pamečah, kjer je precej industrijskih obratov, ki so zaradi poplav v preteklosti že utrpela škodo. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Ukrep 6 pa pokriva protipoplavne ureditve na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Tukaj je predvidena izgradnja drugega suhega zadrževalnika vodotoku Homšnica in druge ureditve na vodotoku Mislinja. Za ukrep 6 je v teku priprava ponovljenega razpisa za projektiranje (glej tudi poglavje 5.3). 

Aktualni izzivi

Okoljevarstveno soglasje za suhi visokovodni zadrževalnik Poljana

Zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih ukrepov, v zvezi s postopki presoje vplivov na okolje, je predvidena delitev Operacije na dve fazi:

 • prva faza vključuje vse gradbene Ukrepe 1, 2, 4 do 6,
 • druga faza vključuje izvedbeni del zadrževalnika visokih voda na Poljani (Ukrep 3) in vse preostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.

Pogoj za sprostitev sredstev vezanih na drugo fazo operacije je izdelana presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje (OVS). Vloga za OVS je bila vložena maja 2018, vendar do danes še ni bila obravnavana. Za drugo fazo bi morala biti izdana odločitev o podpori po predložitvi omenjenega OVS in sicer najkasneje do 31.12.2019, pri čemer skupna višina stroškov druge faze znaša 3.332.660,00 EUR.
Zaradi zamud pri obdelavi vlog za OVS smo v novembru 2019 zaprosili za podaljšanje roka za pridobitev OVS, za kar je bilo potrebno pripraviti novelacijo vloge, vključno s finančno porabo sredstev na projektu ter novimi terminskimi plani celovitega projekta. Kdaj bo OVS pridobljeno in kako bo potekalo podaljšanje roka pridobitev odločitve o podpori za suhi visokovodni zadrževalnik Poljana, je trenutno težko napovedati. 

Zemljišča

Za izvedbo ukrepov je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti tudi ustrezne pravice glede razpolaganja z zemljišči – izkazati pravico graditi. V okviru Ukrepov 1 in 2 je območje posega zajemalo predvsem vodna zemljišča oz. zemljišča s katerimi razpolaga država, saj je bila zaradi pogojev v naravi (ozek prostor za ureditve) izvedba ukrepov skoncentrirana na območje vodotoka in ožjega pasu ob njem. Pri izvedbi ostalih ukrepov pa se že srečujemo z večjimi potrebami po zemljiščih. Zaradi potreb za tehnično ustrezne in dodatnem upoštevanju potreb za sonaravne ureditve vezano na ostale ukrepe poteka študija potrebnih zemljišč oz. se že pridobivajo ustrezne pravice na zemljiščih. Za pravočasno izvedbo operacije je tako ključnega pomena tudi pravočasno pridobivanje pravice graditi, pri čemer veliko vlogo igra tudi ozaveščenost lokalne skupnosti (tako lastnikov zemljišč, kot celotne skupnosti) o pomenu izgradnje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ter sodelovanje teh deležnikov.

Prostorski akti

Za predvidene protipoplavne ukrepe se pripravlja sledeče prostorske akte:

 • OPPN Poljana (osnutek OPPN je pripravljen in je že bil posredovan v mnenja posameznim nosilcem urejanja prostora, ocenjuje se, da bo OPPN sprejet v začetku 2020),
 • OPN 1 Slovenj Gradec (v teku je sprejem OPN, katerega del bo suhi zadrževalnik Homšnica in razbremenilnik iz zadrževalnika proti Mislinji).

Na območju predvidenih ukrepov se z različnimi prostorskimi akti umešča v prostor tudi druge gradbene objekte, s katerimi se je in se še bo potrebno projektno usklajevati kot npr. OPN 3 Slovenj Gradec z južno obvoznico Slovenj Gradec. V prostor ob Meži in Mislinji prihaja tudi tretja razvojna os, ki se umešča v prostor z državnimi lokacijskimi načrti (DPN) in sicer:

 • na območju ukrepov Slovenj Gradec, Pameče in Otiški vrh z DPN za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami,
 • na območju ukrepov Otiški vrh in Poljana z DPN za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu.

Javna naročila

Za izvedbo v okviru Operacije potrebnih aktivnosti je potrebno za izvedbo storitev, gradenj ali nabav blaga upoštevati veljavno zakonodajo, vključno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3). Tako je dinamika izvajanja operacije je v veliki meri odvisna tudi od poteka izvedbe in rezultata javnih naročil. V preteklem obdobju je bilo tako izvedeno večje število postopkov javnega naročanja, pri katerih se je postopek zaključil z izbiro izvajalca, pri čemer bi izpostavili predvsem postopke:

 • Storitve projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke Meže na Ravnah in Prevaljah, pododseka Ravne II in Prevalje II« (pogodba sklenjena 07.05.2018),
 • Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »Zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke Meže...« (pogodba sklenjena 07.05.2018),
 • Storitve obveščanja javnosti v okviru operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo« (pogodba sklenjena 07.03.2019),
 • Storitve projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev Mislinje v Pamečah« (pogodba sklenjena 07.08.2019),
 • Izdelava projektne dokumentacije IZP in DGD za Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem vrhu za operacijo »Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo« (pogodba sklenjena 08.08.2019),
 • Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo« (pogodba sklenjena 23.08.2019),
 • Strokovno svetovanje pri pripravi in izvedbi javnih naročil za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo« (pogodba sklenjena 28.08.2019),
 • Ocena vpliva protipoplavnih ukrepov na stanje površinskih voda za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo« (pogodba sklenjena 15.10.2019),
 • Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana (pogodba podpisana 10.10.2019),
 • Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri »Ureditvi Mislinje v Pamečah«.

Za izvedbo potrebnih aktivnosti bo v prihodnje potrebno izvesti še nekaj javnih naročil, predvsem vezanih na projektiranje in gradnjo, hkrati pa ob pripravi in poteku aktivnosti upoštevati tudi terminske omejitve izvajanja Operacije.

Zaključek

Z že izvedenimi vodnogospodarskimi ureditvami na Prevaljah in na Ravnah kot tudi z še načrtovanimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici, kjer trenutno intenzivno potekajo aktivnosti, bo zmanjšana poplavna ogroženost na obravnavanem območju Operacije. Pri Ukrepih je upoštevano načelo, da se poplavna nevarnost ne sme prenašati dolvodno in so zato predvideni omilitveni ukrepi. Hkrati je upoštevan tudi vpliv scenarija podnebnih sprememb na poplavno ogroženost obravnavanega območja, da bi bili izvajani ukrepi učinkoviti tudi pri spremenjenih pogojih. Pomembno bo tudi spremljati, da ne bo prekomernih vplivov na površinske vode zaradi drugih posegov v prostor, npr. prometnic, urbanizacije idr.
Za uspešen potek in izvedbo projekta smo se soočili s kar nekaj zanimivimi aktivnostmi, ki smo jih predstavili v pričujočem članku in ki spremljajo končni cilj operacije: izgradnjo protipoplavnih ukrepov, ki bodo zagotovili poplavno varnosti na pretoke Q100. Pred nami so še tri leta spremljanja in vodenja Operacije, kjer nas zagotovo čaka še več zanimivih in zahtevnih izzivov. Verjamemo, da smo s tesnim konstruktivnim sodelovanjem projektantov, nadzornikov, izvajalcev, lastnikov zemljišč in drugih vključenih deležnikov ter zavedanjem pomembnosti Operacije za prebivalce na območju obravnave, na dobri poti. 


Literatura

 • Colnarič N., Kolarič M., Grajfoner B., Kralj Marhold P., Šoštarič S.(2018). Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020? Mišičev vodarski dan, 2018, Zbornik referatov, 165 –171. 
 • DRSV (2018a) Vloga za odločitev o podpori »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo«, Tehnični povzetek, IEI d.o.o., junij 2017, št. projekta 17148.
 • DRSV (2018b) Vloga za odločitev o podpori »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo«, Študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, RCI d.o.o., januar 2018, št. projekta 952/2017.
 • DRSV (2018c) »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo«, Hidrološko hidravlična analiza poplavnih razmer na Meži, Mislinji in Homšnici, VGB d.o.o., september 2017, št. projekta 3721/17.
 • Odločitev o podpori za operacijo »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza«, št. 5-1/2/MOP/0, z dne 29.03.2018.
 • Sporazum o izvajanju operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza«, št. 544-18/2017/39.
 • Priročnik celostne grafične podobe »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« (CwIT, Ljiljana Sušnik s.p., 2019)
 • https://www.porecje-drave.si/ 


SEZNAM SLIK

 • Slika 1: Logotip operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« (CwIT, Ljiljana Sušnik s.p.)
 • Slika 2: Slavnostna otvoritev Ukrepa Prevalje – simbolično rezanje traku (B. Grajfoner)
 • Slika 3: Slavnostna otvoritev ukrepa Prevalje, od leve proti desni: župan občine Prevalje dr. Matija Tasič, direktor DRSV Tomaž Prohinar, minister za okolje in prostor Simon Zajc in vodja projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« mag. Nevenka Colnarič (L. Sušnik)
 • Slika 4: Ukrep Prevalje, odsek 2, v času gradnje na utesnjenem prostoru zaradi pozidave do reke (avtor: Neven Verdnik, VGP Drava Ptuj d.o.o.)
 • Slika 5: Pogled na nov energetski most za dvig instalacijskih vodov izven dosega visokih voda Meže, izgrajen na območju železarne Ravne (Neven Verdnik, VGP Drava Ptuj d.o.o.) /li>

* mag. Nevenka Colnarič, univ. dipl. inž. grad., Blanka Grajfoner, univ. dipl. inž. grad., univ. dipl. prav., mag. Petra Kralj, univ. dipl. inž. grad.
Direkcija Republike Slovenije za vode, Glavni trg 19 c, 2000 Maribor

 

Deli