Občini Dravograd predstavljene planirane protipoplavne ureditve na območju Otiškega Vrha

Na občini Dravograd smo v sodelovanju s projektantom VGB Maribor predstavili načrtovane protipoplavne ukrepe na območju Otiškega Vrha.

Investitor projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, cilj projekta pa je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav Dravograd na območju Otiškega Vrha in zagotovitev 100-letne poplavne varnosti pred poplavami za stanovanjske ter za nekatere industrijske objekte.

Predvidene so sledeče vodnogospodarske ureditve:

  • regulacija struge (poglobitve, razširitve, stabilizacija struge, drče...) v dolžini cca. 3 km,
  • izgradnja visokovodnih nasipov v dolžini cca. 2,3 km (slika 2),
  • izgradnja visokovodnih zidov v dolžini cca. 1,2 km,
  • izgradnja podpornih zidov v dolžini cca. 0,9 km.

Vzdolž obeh strug so predvidene tudi ureditve, ki bodo omogočale ugodne pogoje za razvoj in življenje različnih vodnih in obvodnih organizmov. Med drugim bo poskrbljeno za ohranitev dreves, ki ne motijo ureditve, za zasaditev avtohtonih novih dreves in vrbovih potaknjencev, popestritev vodnega toka s postavitvijo večjih kamnov v dno struge ter oblikovanje skalnih previsov pod vodno gladino in oblikovanje neenakomernega naklona dna.  Načrtovani ukrepi so zasnovani s ciljem čim večjega ohranjanja obstoječih poplavnih površin, kjer to dopušča prostor in s tem zmanjšanje poplavne ogroženosti obstoječim objektom.  Nekaj stanovanjskih objektov se bo reševalo z individualnimi ukrepi. Prav tako je predvidena  zamenjava mostu v industrijski coni na Meži in zamenjava mostu pri skladišču lesa na Mislinji.

Prezentacija: Predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo« in ukrepa Otiški Vrh

Prezentacija: Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu

 

_____
Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli