Začetek gradnje protipoplavnih ukrepov v Otiškem Vrhu

Projektiranje protipoplavnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Otiškem Vrhu se je začelo v letu 2019, ko je bila podpisana pogodba s projektantom VGB Maribor. Marca 2020 je bila izdelana idejna zasnova ureditev, projekt za gradbeno dovoljenje pa je bil zaključen oktobra 2020.

Junija 2021 je Direkcija RS za vode podpisala še pogodbo za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnjo za izvedbo projekta »Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga). Na javnem razpisu izbrani vodilni partner je bil VGP Drava Ptuj d.o.o., partner pa NIVO EKO d.o.o.

Zaradi številnih zapletov s pridobivanjem pravice graditi, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, je izvajalec gradnje območje Otiškega Vrha razdelili na tri ločena gradbena dovoljenja. Za izdajo prvih dveh gradbenih dovoljenj (GD1, GD2) je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, za tretje (GD3) pa upravna enota Dravograd. Za posebej dolgotrajne so se izkazali postopki na Ministrstvu.

 

Protipoplavne ureditve na območju Otiškega Vrha (VGP Maribor)

Slika 1: Protipoplavne ureditve na območju Otiškega Vrha so bile razdeljene na tri ločena gradbena dovoljenja: etapa1, etapa 2 in 3 (VGP Maribor)

Za protipoplavne ureditve na Otiškem Vrhu so bila do januarja 2023 pridobljena vsa tri gradbena dovoljenja. Operativna izvedba se je začela v februarju 2023 na območju GD1 na Mislinji, kjer je gradbeno dovoljenje tudi že pravnomočno.  

Skupno je planirana izgradnja več kot 1 km novih zidov, več kot 2 km novih nasipov, zamenjava dveh mostov in spremljajoče ureditve kot so WHS zapore kot individualna zaščita posameznih objektov, zasaditve z avtohtonimi vrstami, ribja skrivališča, preureditev komunalnih vodov in podobno.

 

_____________
mag. Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli