V teku je pridobivanje prvega gradbenega dovoljenja v sklopu protipoplavnih ureditev na Mislinji na območju mestne občine Slovenj Gradec

Na območju mestne občine Slovenj Gradec je DRSV v letu 2021 zaključila izgradnjo protipoplavnih ureditev na enem od skupno dveh predvidenih ukrepov in sicer so bila dela zaključena v Pamečah. Več o doseženem zmanjšanju popravne ogroženosti na ukrepu Pameče si lahko preberete v članku: V letu 2021 je bila zaključena izgradnja vodnogospodarskih ureditev na območju Pameč v mestni občini Slovenj Gradec.

Vzporedno se je v letu 2021 intenzivno pripravljala projektna dokumentacija na drugem ukrepu znotraj občine, kjer so bili celostni ukrepi zaradi možnosti faznega izvajanja projektno ločeni na dve zaključeni celoti:

  • ureditve na Mislinji
  • ureditve na Homšnici.

Izdelana je bila projektna dokumentacija faz IZP, DGD in PZR.

Znotraj predvidenih ureditev na Mislinji v dolžini ca. 2700 m je DRSV na prvem odseku pridobila pravico graditi, za katerega smo v februarju 2023 začeli s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja.  Predmet predloženega projekta so ureditvena dela v območju urbanega parka v Slovenj Gradcu, v dolžini ca. 610 m.  Načrtovani so naslednji ukrepi:

  • podzidava mostu na Ronkovi ulici,
  • zaščita brežin, 
  • izvedba treh talnih pragov,
  • kamnite zložbe v suho in betonu,
  • urejanje Mislinje z dvojnim pretočnim profilom,
  • odstranitev obstoječe brvi in izgradnja nove brvi iz lesenih lepljencev ca. 7 m gorvodno od obstoječe z ureditev klančin.

Vzporedno s pridobivanjem pravice graditi in omenjenega gradbenega dovoljenja potekajo aktivnosti mestne občine Slovenj Gradec pri pripravi občinskih prostorskih načrtov in sicer spremembe ter dopolnitve OPN SDOPN3 zaradi načrtovanja južne obvoznice. Prostorski akt je še posebej pomemben za umeščanje suhega zadrževalnika Homšnica. Sočasno se v prostor umešča tretja razvojna os Slovenj Gradec –Dravograd, za katero se pripravlja državni prostorski načrt.

Območje urbanega parka v Slovenj Gradcu

Slika 1: V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za prvi odsek protipoplavnih ureditev na Mislinji na dolžini ca. 610 m na območju urbanega parka v Slovenj Gradcu (HIDROPRO, Zoran Fujs s.p.)

 

______________
mag. Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli