Pogled na izvedene ureditve na območju ob industrijskih obratih (Petra Kralj)

V letu 2021 je bila zaključena izgradnja vodnogospodarskih ureditev na območju Pameč v mestni občini Slovenj Gradec

Ureditev Mislinje v Pamečah je tretji izmed ukrepov Operacije, ki je uspešno zaključen. Predmet urejanja, katerega namen je bil zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju industrijske cone v Pamečah, je bil odsek reke Mislinje v skupni dolžni 2185 m (izvzet je že izveden odsek v dolžini 123 m). Gradbeno dovoljenje za predviden poseg je bilo izdano dne marca 2020, uporabno dovoljenje pa marca 2021.

Izvajalca del, katerih pogodbena vrednost je znašala 2,6 mio EUR z DDV, sta po bila pogodbi za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev Mislinje v Pamečah« J.V. VGP DRAVA Ptuj d.o.o. (vodilni partner) in Rafael, gradbena dejavnost d.o.o. (partner), podizvajalca pa sta bila Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o., in Lamela d.o.o. Izvajalec nadzora del je bil PROJEKT d. d. Nova Gorica.

Dela na obravnavanem odseku Mislinje v Pamečah so med drugim zajela:

 • širitev struge z enojnim ali dvojnim profilom), kjer je bilo to mogoče,
 • odpravo zožitev pretočnega profila in izravnavo nivelete dna v dolžini 2185 m,
 • poglobitve in prestavitve raznih infrastrukturnih vodov,
 • gradnjo obrežnih zidov (kamnito betonska obrežna zidova dolžine cca. 460 m in 42 m ter zid iz betonskih elementov - parapetni zid, dolžine cca. 93 m),
 • obnovo ali višanje nasipov skupne dolžine cca. 600 m,
 • sanacijo hrapave drče,
 • ureditev ribjih skrivališč,
 • zavarovanje mostnih opornikov.

 

Pogled na izvedene ureditve na območju ob industrijskih obratih (Blanka Grajfoner)

Slika 1: Pogled na izvedene ureditve na območju ob industrijskih obratih (Blanka Grajfoner)

V okviru projekta so bile izgrajene ureditve, ki omogočajo ugodne pogoje za razvoj in življenje različnih vodnih in obvodnih organizmov, kot na primer:

 • ohranjanje obstoječih dreves, ki ne motijo ureditve,
 • zasaditev avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst,
 • popestritev vodnega toka s postavitvijo večjih kamnov v dno struge,
 • izgradnja lesenih jezbic,
 • oblikovanje skalnih previsov pod vodno gladino in oblikovanje neenakomernega naklona dna.

 

Pogled v smeri gorvodno na širitev struge z dvojnim profilom in na lesene jezbice (Petra Kralj)

Slika 2: Pogled v smeri gorvodno na širitev struge z dvojnim profilom in na lesene jezbice (Petra Kralj)

Urejena struga je zagotovila poplavno varnost industrijski coni pred visokimi vodami Mislinje s 100-letno povratno dobo. Za doseganje ustrezne poplavne varnosti celotnega širšega območja bo v bodoče potrebno urediti še območja nekaterih pritokov (Trobeljščica, Barbarski potok, nekateri neimenovani potoki), predvsem pa bo potrebno zagotoviti redno vzdrževanje pretočnega prereza struge Mislinje.

 

Pameče v času gradnje (Petra Kralj)

Slika 3: Pameče v času gradnje (Petra Kralj)

 

Pameče v času gradnje (Petra Kralj)

Slika 4: Pameče v času gradnje (Petra Kralj)

 

Pogled v smeri gorvodno na širitev struge z dvojnim profilom in na lesene jezbice (Blanka Grajfoner)

Slika 5: Pogled v smeri gorvodno na širitev struge z dvojnim profilom in na lesene jezbice (Blanka Grajfoner)

 

Lesene jezbice (Petra Kralj)

Slika 6: Lesene jezbice (Petra Kralj)

 

_____________
mag. Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli