V teku so priprave na začetek gradnje pripravljalnih del za suhi zadrževalnik visokih voda Poljana – primer dobrega sodelovanja med DRSV in DRSI

Pripravljalna dela v sklopu zadrževalnika visokih voda Poljana (ZVV Poljana) predstavljajo prestavitev komunalnih vodov iz območja razlivnega prostora predvidenega ZVV Poljana. Predvidena je prestavitev magistralnega vodovoda, plinovoda, elektro vodov in telekomunikacijskih vodov. Dela je potrebno izvesti pred pričetkom gradnje samega pregradnega nasipa. 

Projektiranje pripravljalnih del se je začelo v drugi polovici 2020, ko je DRSV podpisala pogodbo s projektantom Fima d.o.o.. Januarja 2021 je bila izdelan projekt za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo.

Ker se je v istem prostoru sočasno umeščala tudi državna kolesarska steza R22 Poljana – Mežica (DKP), Odsek 1 (Poljana – Štriker), ki jo je načrtovala Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), smo po tehtnem premisleku sprejeli odločitev, da združimo oba projekta in izvedemo skupno gradnjo.

Direkciji sta podpisali sporazum o sofinanciranju DKP R22 Poljana – Mežica skupaj s pripravljalnimi deli ZVV Poljana, v katerem sta opredelili medsebojne obveznosti. Preprojektiranje, vodenje razpisa za izvajalca gradnje, vodenje same gradnje in pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo je prevzel DRSI.

V sklopu teh obveznosti je bila avgusta 2022 dokončana novelacija projekta za izvedbo, izdelovalca Corus inženirji d.o.o..

Za DRSV je to pomenilo preprojektiranje prvotne rešitve prestavitve gospodarske infrastrukture na območju ZVV Poljana. Nova tehnična rešitev za obe direkciji predstavlja optimizacijo stroškov kot tudi boljše projektne rešitve. Skupen koridor manj posega v obvodni prostor, prestavljena komunalna infrastruktura bo v telesu DKP lažje dostopna, predvsem pa bo sedaj umaknjena iz območja predvidenega za razlivno površino bodočega ZVV Poljana.

Februarja 2022 sta Direkciji podpisali še pogodbo za izgradnjo ureditev DKP R22, odsek 1: Poljana – Štriker (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190) po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga). Na javnem razpisu izbrani izvajalec je bil VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.o.o..

Skupna gradnja bo potekala kot vzdrževalna dela v javno korist, kar pomeni, da gradbeno dovoljenje ni potrebno. Za posebej zahtevno se je izkazalo pridobivanje pravice graditi, ki je bilo zaključeno šele decembra 2022.

Pričetek gradnje je predviden v marcu 2023.

 

Komunalni vodi za ZVV Poljana

Slika 1: Karakteristični prečni prerez državne kolesarske steze na območju predvidenega suhega zadrževalnika visokih voda Poljana (ZVV Poljana) - podporna kamnita zložba in predvideni komunalni vodi - pripravljalna dela za ZVV Poljana, Corus inženirji d.o.o., Šempeter pri Novi gorici

 

______________
mag. Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli