V teku je izdelava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje: protipoplavni ukrepi na Homšnici

Splošno o projektu

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s poudarkom na ureditvah v mestni občini Slovenj Gradec, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, konkretno na Meži, Mislinji in Homšnici. 80% upravičenih stroškov operacije bo zagotovila Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj, preostali delež pa Republika Slovenija. Izmed šestih planiranih ukrepov so že izgrajeni ukrepi v Ravnah, Prevaljah in v Pamečah. Za ukrep na območju Otiškega Vrha pa je bila v juniju 2021 podpisana pogodba za izgradnjo.

Že izgrajeni planirani protipoplavni ukrepi na območju mestne občine Slovenj Gradec

Za zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanega območja Slovenj Gradca je bil v preteklosti že urejen izlivni odsek Homšnice, delno Suhodolnica, v marcu 2021 pa so bila zaključena dela v Pamečah. Reka Mislinja, glavni vodotok na območju mestne občine Slovenj Gradec, ob močnejših nalivih skupaj s Suhodolnico in Homšnico še vedno pogosto poplavlja in ogroža naseljena območja Slovenj Gradca. Reka Mislinja s pritoki je svojo moč nazadnje pokazala v neurju 17.7.2021 (slika 1).

Herčeva žaga na Mislinji

Slika 1: Po neurjih 17.7.2021 je bila poškodovana tudi Herčeva žaga na Mislinji (Petra Kralj)

Na območju občine je za Pamečami je na vrsti izgradnja ukrepov na Homšnici in Mislinji. Projektne rešitve so bile predstavljene na Občini 4. maja 2021, predstavitev pa si je še vedno možno ogledati na spletnih straneh občine ali na https://www.porecje-drave.si/. V nadaljevanju prispevka namenjamo več besed o tehničnih rešitvah za Homšnico, medtem ko si rešitve za Mislinjo lahko preberete v julijski številki Sglasnika.

Zasnova protipoplavnih ukrepov na Homšnici

Za učinkovito zmanjšanje poplavne ogroženosti je potrebno izgraditi ukrepe na Homšnici in na Mislinji, saj le oba ukrepa skupaj predstavljata celovito rešitev, kjer se bodo pri Q100 zmanjšale poplavne površina za cca. 65 ha. Ukrepe na Homšnici je možno izgraditi po ukrepih na Mislinji.

Zasnovana protipoplavna ureditev Homšnice predvideva izgradnjo suhega zadrževalnika visokih voda  s pregradnim nasipom, ki bo lociran približno 2 km nad izlivom Homšnice v Suhodolnico in izvedbo razbremenilnika za odtok visokih vod iz zadrževalnika v Mislinjo. Območje urejanja je prikazano na sliki 2.

Situacija predvidenih ureditev na Homšnici

Slika 2: Situacija predvidenih ureditev na Homšnici in drugih planiranih ureditev na istem območju (VGB d.o.o.)

Suhi zadrževalnik visokih voda Homšnica je omilitveni ukrep za Homšnico, ki mora med drugim ohranjati prehodnost za vodne organizme ter ne sme prekinjati transporta sedimentov. Zadrževalnik se bo začel polniti v času visokih voda. Pri naraščanju vode v zadrževalniku bo po Homšnici odtekal konstantni pretok. Ko bo gladina dosegla koto preliva v razbremenilnik, bo iz zadrževalnika del voda odtekal v razbremenilnik proti Mislinji. Razbremenilnik bo v funkciji le v primeru poplav, ko bo zadrževalnik poln in torej predstavlja dodatno poplavno varnost območja.

Umeščanje trase razbremenilnega kanala in zadrževalnika visokih voda v prostor je bilo odvisno od več dejavnikov, kot na primer od rabe prostora, obstoječe pozidave, topografije terena in planiranih  drugih načrtovanih posegov v prostor, predvsem cestnih povezav. Za pravočasno izvedbo operacije je ključnega pomena pridobivanje zemljišč, pri čemer igra pomembno vlogo ozaveščenost lokalne skupnosti o pomenu izgradnje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Z Občino za ta namen že dve leti tvorno sodelujemo pri pripravi sprememb in dopolnitev veljavnega občinskega prostorskega plana. Glavno vodilo je, da vodotoki potrebujejo prostor, kar se je ponovno pokazalo v neurjih na Mislinji s pritoki dne 17.7.2021. V času visokih voda mora biti na voljo dovolj razlivnih površin, kjer se vode kontrolirano razlijejo in naredijo čim manj škode za ljudi in njihovo premoženje. Samo v letu 2012 so škode zaradi poplav v občini Slovenj Gradec znašale 8 mio €.

 

Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor, Petra Kralj

Viri:

  • Ureditev visokovodnih razmer v Slovenj Gradcu – ureditev Homšnice, Idejna zasnova, HIDROPRO Zoran FUJS s.p., št.proj. IV-217-IZP-M, december 2020
  • Ureditev visokovodnih razmer v Slovenj Gradcu – ureditev Mislinje, Idejna zasnova, VGB d.o.o., št.proj. 4053/2020, marec 2021

Deli