Objavljeno javno naročilo: Prvi korak k protipoplavnim ukrepom za zmanjšanje poplavne ogroženosti v mestni občini Slovenj Gradec

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je v maju 2020 objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje za zmanjšanje poplavne ogroženosti Slovenj Gradca zaradi visokih voda Homšnice in Mislinje. Predvidena je priprava projektne dokumentacije v dveh etapah. Prva etapa bo pokrivala zadrževalnik visokih voda Homšnica, razbremenilnik iz zadrževalnika proti Mislinji, druga etapa pa bo pokrivala ureditve Mislinje na odseku od vtoka načrtovanega razbremenilnika Homšnice pa vse do sotočja Mislinje s Suhodolnico. Javno naročilo je bilo objavljeno v okviru operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«.

Za zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanega območja Slovenj Gradca je bil v preteklosti že urejen izlivni odsek Homšnice in delno Suhodolnica. Reka Mislinja, glavni vodotok na območju mestne občine Slovenj Gradec, ob močnejših nalivih skupaj s Suhodolnico in Homšnico še vedno pogosto poplavlja in ogroža naseljena območja Slovenj Gradca.

Predvideni ukrepi na Mislinji so:

  • nasipi na levem in desnem bregu Mislinje,
  • rekonstrukcija in razširitev obstoječega jezu,
  • menjava brvi za pešce,
  • menjava mostu,
  • montažni protipoplavni elementi, ureditev struge (razširitev, poglobitev).

Predvideni ukrepi na Homšnici so:

  • Pregradni nasip, ki bo potekal po travniški (delno) njivski površini, v spodnjem delu pa po obstoječem gozdu.
  • Ureditev Homšnice na območju zadrževalnika visokih voda Homšnica.
  • Iztočni objekt iz zadrževalnika visokih voda v Homšnico in iztočni objekt v razbremenilnik Homšnica proti Mislinji.
  • Razbremenilnik Homšnica proti Mislinji.
  • Razbremenilnik bo prečkal obstoječe ceste in poljske poti, zato bo na nekaterih odsekih potrebno izvesti prepuste.

Predvideni ukrepi, tako na Homšnici kot na Mislinji, se na določenih lokacijah križajo z obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, kot so kanalizacija, vodovod, telekomunikacijski vod, elektro vodi, plinovod. Vsa prečkanja se bodo izvedla skladno z navodili upravljavcev javne infrastrukture. Predvidene protipoplavna ureditve bodo mestoma prečkale obstoječo cestno infrastrukturo, pa tudi predvideno cestno omrežje kot npr. nove kolesarske povezave, južno obvoznico Slovenj Gradec in tretjo razvojno os.

Fotografije: Petra Kralj, DRSV


 

Deli