Podpisana pogodba z izvajalcem gradnje protipoplavnih ureditev na območju Občine Mežica

Protipoplavni ukrepi na območju občine Mežica so predvideni vzdolž vodotoka Meža in na nekaterih njegovih pritokih v samem naselju Mežica. Cilj projekta je izvedba vseh potrebnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav (OPVP) Mežica in sicer na pretoke Q100 ob zagotovitvi minimalne varnostne višine 0,5 m nad nivojem Q100 reke Meže.

Na posameznih odsekih reke je predvidena delna razširitev pretočnih profilov, izvedba obrežnih zavarovanj na bregovih vodotoka, poglobitev nivelete struge, podzidava obstoječega mostu pri Cablex-M in razširitev mostu na desni brežini zaradi izvedbe začasnega obvoza. Na območju posega se bodo uredili pritoki Kajžarjev potok sever in jug ter hudournik pri bivšem kopališču, prav tako se bo uredila kolesarska povezava R22-Mežica preko novega Roblekovega mostu in gospodarska javna infrastruktura.

Občina Mežica je sofinancirala izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, aktivno pa je bila vključena tudi v pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje HIDROPRO, Zoran Fujs s.p.

Pogodba z izbranim izvajalcem gradbenih del Prohaus d.o.o. je bila podpisana v novembru 2022. Rok za izvedbo vseh del je 390 dni od sklenitve pogodbe. Vrednost pogodbenih del z DDV znaša malo manj kot 4,4 milijonov EUR, od tega je delež Direkcije RS za vode (financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega proračuna in Vodnega sklada) 93,83 %, Občina Mežica sofinancira 3,41 % in Direkcija RS za infrastrukturo 2,76%.

Operativna izvedba del je planirana v februarju 2023, odvisno od vremenskih razmer.

_____________

mag. Petra Kralj
Projektna pisarna Maribor

Deli