Poljana

Zadrževalnik visokih voda Poljana

Dokončan je postopek sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži

2. aprila 2020 je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 17/2020 objavljen Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži (OPPN). Pripravljavec OPPN je bila Občina Prevalje, strokovne podlage pa je že leta 2018 zagotovil investitor – Direkcija Republike Slovenije za vode Ljubljana. 

OPPN je izdelal Biro Godec, Sanja Godec s.p., Ravne na Koroškem pod številko 15/16-OPPN.

Sestavni del prostorske dokumentacije je Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži, ki ga je izdelala Matrika ZVO d.o.o. Ljubljana (št. projekta OP_18.18, 23. 1. 2019).

V sklopu postopka sprejemanja OPPN je bila izvedena Celovita presoja vplivov na okolje. Ministrstvo za okolje in prostor (Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje) je izdalo Mnenje o ustreznosti, s katerim je presodilo, da so vplivi izvedbe plana na okolje sprejemljivi.

Predmet posega je izgradnja suhega visokovodnega zadrževalnika na Poljani, s ciljem zmanjšati poplavno ogroženost urbaniziranih območij ob reki Meži. Zadrževalnik služi nadomeščanju izločenih retencij dolvodno in je ključen element pri celostni zasnovi protipoplavnih ureditev na Meži.

Traso pregradnega nasipa pogojujejo obstoječe urbanizirane oziroma prometne površine ter terenske razmere. Pregrada poteka od raščenega terena desne brežine Meže do roba ceste R2-425 Poljana Šentvid, pododsek Mežica – Prevalje. Predvidena pregrada ima dolžino 279 m, merjeno po kroni pregrade na koti 450,00 m n.v.

V letu 2019 so bile izvedene geološke raziskave in izdelano geološko poročilo, v teku je izdelava projektne dokumentacije.

Deli