Ureditev Meže na Ravnah na Koroškem na območju Ravne II

Izvedba vodnogospodarskih ureditev znotraj zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne je specifična zaradi industrijskega značaja okolja, skozi katerega teče reka Meža. Železarska dejavnost je na tem prostoru locirana že od leta 1774, ko so ob reki Meži začele obratovati prve kovačnice in žebljarne. 

V neposredni bližini vodotoka je bilo skozi vso zgodovino za potrebe industrijskih objektov, v katerih je potekala proizvodnja jekla, nameščenih veliko razvodov strojnih, elektro in drugih inštalacij. Za premoščanje inštalacijskih razvodov, ki so stihijsko prečkali reko na nivoju mostov, sta bili na dveh lokacijah izvedeni jekleni konstrukciji kot tehnološka mostova. Izvajalec je pred izvedbo moral najprej identificirati vsak posamezen instalacijski razvod, pripraviti tehnološki elaborat za prestavitev in rešitev uskladiti z različnimi upravljavci vodov. Prestavitev tehnoloških in energetskih vodov je zajemala naslednje vrste instalacij: toplovod, sanitarna topla voda, odpadna voda, plinovod, dušik, argon, pitna tehnološka voda, kisik, kanalizacija, različne telekomunikacijske  in optične kable ter SN in NN kable. 

V obdobju od maja 2018 do oktobra 2019 je izvajalec na obravnavanem območju izvedel tudi podbetoniranje (zaščita pete opornih zidov s kamnom  v betonu), obbetoniranje in nadvišanje obstoječih zidov na desnem bregu reke Meže. Na levem bregu so ureditve dokončane gorvodno od tehnološkega mostu 3 in dolvodno od tehnološkega mostu 1. 

Zaključek del je predviden v prvi polovici 2020. 

 

Podbetoniranje, obbetoniranje in nadvišanje obstoječih zidov

Podbetoniranje (zaščita pete opornih zidov s kamnom v betonu), obbetoniranje in nadvišanje obstoječih zidov na desnem bregu reke Meže znotraj območja Železarne Ravne
Foto: Ljiljana Sušnik

Deli