Začela so se dela za ureditev struge reke Mislinje na območju Pameč

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) nadaljuje z aktivnostmi na projektu »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«. Pred nekaj dnevi so se začela dela za ureditev struge reke Mislinje v Pamečah -  na območju, ki je bilo huje prizadeto ob poplavah novembra 2012. Ukrepi znotraj načrtovanega projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti območja bodo izvedeni v tem in v prihodnjem letu.

Na ravninskem območju ob reki Mislinji v Pamečah se nahaja industrijska cona Mestne občine Slovenj Gradec, ki je zaradi poplav v preteklosti že utrpela gospodarsko škodo. Obsežnejše poplave  leta 2012 so industrijsko cono poplavile skoraj v celoti. Z načrtovanimi ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob reki pa bo zagotovljena poplavna varnost na obravnavanem območju pred 100-letnimi visokimi vodami reke Mislinje.

Izvajalca del po pogodbi za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev Mislinje v Pamečah«, katerih pogodbena vrednost znaša 2.618.535,90 EUR z DDV, sta J.V. VGP DRAVA Ptuj d. o. o. (vodilni partner) in Rafael, gradbena dejavnost d. o. o. (partner), izvajalec nadzora del pa je PROJEKT d. d. NOVA GORICA.

Dela za ureditev Mislinje v Pamečah bodo med drugim obsegala:

  • širitev struge z enojnim ali dvojnim profilom, kjer je to mogoče,
  • izravnavo nivelete in odpravo zožitev,
  • poglobitve in prestavitve raznih infrastrukturnih vodov,
  • gradnjo obrežnih zidov,
  • obnovo ali višanje nasipov,
  • sanacijo obstoječe hrapave drče,
  • zavarovanje mostnih opornikov.

Vzdolž celotne struge so predvidene tudi ureditve, ki bodo omogočale ugodne pogoje za razvoj in življenje različnih vodnih in obvodnih organizmov. Med drugim bo poskrbljeno za ohranitev dreves, ki ne motijo ureditve, za zasaditev novih dreves in vrbovih potaknjencev, popestritev vodnega toka s postavitvijo večjih kamnov v dno struge, izgradnjo lesenih jezbic ter oblikovanje skalnih previsov pod vodno gladino in oblikovanje neenakomernega naklona dna.

Urejena struga bo na obravnavanem odseku zagotavljala pretočnost za visoke vode Mislinje s 100-letno povratno dobo, za doseganje ustrezne poplavne varnosti celotnega območja pa bo v bodoče potrebno urediti še območja nekaterih pritokov in zagotoviti redno vzdrževanje pretočnega prereza struge Mislinje.

Foto: Neven Verdnik, VGP Drava Ptuj d.o.o.

Deli